NEPOSREDNA PRIMENA ČLANA 9, STAVA 3 ARHUSKE KONVENCIJE U PRAVNOM PORETKU REPUBLIKE SRBIJE

  • Rodoljub Etinski, PhD Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Ključne reči: Arhuska konvencija, javnost, sudski postupak

Apstrakt

Rad je posvećen ispitivanju mogućnosti neposredne primene člana 9, stava 3 Arhuske konvencije u pravnom poretku Republike Srbije. Pomenuta odredba Arhuske konvencije odnosi se na pravo javnosti na administrativnu ili sudsku kontrolu poštovanja nacionalnog prava, koje se odnosi na životnu sredinu i ona ne priznaje klasičnu koncepciju pravnog interesa u smislu lične pogođenosti tužioca osporavanim aktom, kao uslova koji treba da ispuni pojedinac da bi vodio upravni ili sudski postupak. Njom ugovornice priznaju da čovek ima ne samo egzistencijalnu potrebu da živi u odgovarajućoj životnoj sredini, već i da se ozbiljno angažuje radi njene zaštite. Ova odredba Arhuske konvencije u sadejstvu sa pravom Republike Srbije o zaštiti životne sredine i procesnim propisima priznaje pravo pojedincu da vodi upravni ili sudski postupak o usaglašenosti činjenja ili propuštanja privatnog lica ili javne vlasti sa nacionalnim pravom koje se odnosi na životnu sredinu i kada pojedinac nije lično pogođen osporavanim aktom.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad