PRIMAT MEĐUNARODNOG PRAVA

  • Boris Krivokapić, PhD Redovni profesor, Fakultet za državnu upravu i administraciju, Megatrend univerzitet, Beograd
Ključne reči: međunarodni odnosi, međunarodno pravo, unutrašnje pravo, država, međunarodno sudstvo

Apstrakt

Autor obrazlaže zašto u naše vreme postoji primat međunarodnog prava. On odgovara na najčešće argumente kojima se taj primat osporava, dokazujući da su ti prigovori mahom preterani ali bar prevaziđeni. Istovremeno on sam primećuje postojanje jednog drugog, veoma važnog problema koji se sastoji u tome da stvarni primat međunarodnog prava pretpostavlja ispunjenje određenih pretpostavki. Najvažnija od njih svodi se na zahtev da, da bi njegov primat bio legitiman, to pravo mora biti demokratsko, takvo koje odgovara interesima svih članova međunarodne zajednice, a ne neko pravo koje bi se pretvorilo u instrument političke i druge dominacije najmoćnijih sila.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad