JEDINSTVENI PATENTNI SUD – NOVI PRAVOSUDNI ORGAN ZA REŠAVANJE SPOROVA U VEZI ZA EVROPSKIM I UNITARNIM PATENTOM

  • Jelena Ćeranić, PhD Naučni saradnik, Institut za uporedno pravo Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci
Ključne reči: Jedinstveni patentni sud, unitarni patent, evropski patent, Evropska unija, Evropski sud pravde.

Apstrakt

U radu je predstavljen Jedinstveni patentni sud, kao novi pravosudni organ za rešavanje sporova u vezi sa evropskim i unitarnim patentom. Sporazum o jedinstvenom patentnom sudu potpisan je u februaru 2013. godine, a sud bi trebalo da počne sa radom početkom 2015. godine. Nakon uvodnih napomena o uspostavljanju jedinstvenog sistema zaštite pronalazaka u Evropskoj uniji, u prvom delu rada razmotrene su prepreke na putu ka uspostavljanju Jedinstvenog patentnog suda. Posebna pažnja posvećena je odnosu između Jedinstvenog patentnog suda i Evropskog suda pravde. U okviru drugog dela rada predstavljene su najznačajnije odredbe Sporazuma o jedinstvenom patentnom sudu, kao što su one koje se tiču nadležnosti suda, način izbora sudija, jezika na kome se vodi postupak itd.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad