PRAVNI LEKOVI U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA I UJEDINJENOM KRALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE-DRUGI DEO

  • Monika Milošević, PhD Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union
Ključne reči: SAD, standardi za preispitivanje po žalbi, odluke u žalbenom postupku, troškovi žalbenog postupka, Vrhovni sud SAD.

Apstrakt

U drugom delu ove monografje autor se najpre bavi standardima prema kojima će biti razmatrana odluka protiv koje je uložena žalba Apelacionom sudu u pravnom sistemu SAD. Zatim analizira postupak po žalbi pred Apelacionim sudom, odluke Apelacionog suda po žalbi i troškove postupka po žalbi. Najzad, autor prelazi na razmatranje slučajeva u kojima je za postupanje po žalbi nadležan Vrhovni sud SAD, kao i postupka po žalbi pred Vrhovnim sudom SAD.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad