HRVATSKA REGULATIVA U OBLASTI NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA

  • Jovan Ćirić, PhD Naučni savetnik i direktor Instituta za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: naučno-istraživački rad, Zakon o znanosti i visokom obrazovanju, zajedničko ministarstvo, fondacija, fnansiranje, sticanje zvanja, Hrvatska, komparacije sa Srbijom.

Apstrakt

U ovom članku, autor daje prikaz pravne regulative u oblasti naučno istraživačkog rada u Hrvatskoj. Analiziran je hrvatski Zakon o znanosti i visokom obrazovanju. U Hrvatskoj je naučna delatnost spojena sa visokim obrazovanjem u jedna zakon, ali isto tako i u jednom ministarstvu, što je dobro rešenje smatra autor. On misli da bi se tako nešto moglo preporučiti i za Srbiju. Autor, takođe, daje prikaz odredaba o sticanju naučnih zvanja. Način na koji su te odredbe regulisane u Hrvatskoj, veoma je sličan odredbama u Srbiji, sa nekolikim razlikama, koje autor posebno apostrofra. Jedna od takvih odredaba je i ta da se zahteva da jedan naučnik, da bi stekao određeno naučno zvanje, mora objavljivati najmanje 50 % članaka u različitim naučnim časopisima. Autor smatra da je to dobra odredba, isto kao i to da jedna objavljena monografja vredi više od tri, odnosno četiri članka objavljena u naučnim časopisima prve kategorije. Takođe je prezentovan i sistem fnansiranja nauke, kao i sistem naučnih fondacija, itd. Za srpske naučnike je dobro da znaju kako funkcioniše sistem u Hrvatskoj, kao i da, u vezi sa tim, prave odgovarajuća upoređenja.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad