ЗНАЧАЈ РАТИФИКАЦИЈЕ КОНВЕНЦИЈЕ САВЕТА ЕВРОПЕ О СПРЕЧАВАЊУ И БОРБИ ПРОТИВ НАСИЉА НАД ЖЕНАМА И НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

  • Ana Čović, PhD Научни сарадник у Институту за упоредно право у Београду
Ključne reči: Конвенција Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, породично насиље, заштита права жена.

Apstrakt

Насиље у породици представља озбиљан друштвени феномен чије су последице разарајуће за породицу и физички и емоционални интегритет свих њених чланова. Насиље над женама присутно је у свим развојним фазама друштва и представља израз историјске неједнакости полова. Особе женског пола, без обзира на узраст, изложене су разним облицима физичког, сексуалног, психолошког и економског насиља, независно од националне, верске, расне, културне и статусне припадности. Нова Конвенција Савета Европе представља још један корак напред у елиминисању неједнакости између жена и мушкараца. Њеним усвајањем се признаје друштвени значај породичног насиља, а посредно се саопштава да постојећи правни инструменти у овој области нису дали очекиване резултате. Република Србија је потписница Конвенције, а у чланку се разматра значај њене ратификације.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad