БАНГАЛОРСКИ ПРИНЦИПИ-ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СУДИЈСКЕ ЕТИКЕ

  • Rada Mirić Студент завршне године Правнoг факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: Кодекс судијског понашања, Кодекс судијске етике, Бангалорски принципи, стандарди судијске етике, професионална одговорност, реформа правосуђа.

Apstrakt

Нацрт бангалорског Кодекса судијског понашања усвојен је 2001. године од стране Правосудне групе Уједињених нација за јачање интегритета правосуђа, а ревидиран је на округлом столу председника судова у Палати мира, у Хагу, 25-26. новембра 2002. године. Принципи су усвојени позивајући се на међународне извореУниверзалну декларацију о људским правима (1948) и Међународну конвенцију о грађанским и политичким правима (1966), као и на националне изворе- уставе, законе и обичајно право држава, имајући у виду значај права на правично и јавно суђење у разумном року од стране стручног, независног и непристрасног суда за модерно демократско друштво, тј. за поштовање уставности и владавине права. Сврха усвајања ових међународних етичких стандарда јесте уједначавање права на међународном нивоу кроз допринос националним правосудним системима у регулацији професионалне одговорности судија- њиховог понашања и односа према судијској функцији, као и у јачању моралног ауторитета и интегритета судства, али и јачању поверења јавности у судијску функцију која је синоним за честитост, ученост, углед и поштовање.

Objavljeno
2013-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad