EVROPSKI STANDARDI U OBLASTI PRAVOSUĐA

  • Marina Matić Bošković Naučni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu
  • Svetlana Nenadić Članica Državnog veća tužilaca i zamenik osnovnog javnog tužioca u Beogradu
Ključne reči: pravosuđe, univerzalni i evropski standardi, nezavisnost, efkasnost

Apstrakt

Autorke u radu nastoje da odgovore na pitanje da li postoje evropski standardi u oblasti pravosuđa, mehanizam njihovag nastanka i uticaja na nacionalne pravosudne sisteme. Poseban deo posvećen je temama koje obuhvataju navedeni standardi, kao i indikatorima na osnovu kojih se procenjuje ostvarenost standarda. Ovo pitanje posebno dobija na značaju u procesu evropskih integracija Republike Srbije i praćenja ostvarenosti napretka u usaglašavanju sa evropskim standardima. U radu su posebno analizirani standardi nezavisnosti, nepristrasnosti i integriteta, kao i standardi efkasnosti.

Objavljeno
2018-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad