Vukčević, I. (2021). ČLAN 8 KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRAVO PRIVATNOSTI U USTAVU CRNE GORE. Strani Pravni život, 64(4), 101-114. https://doi.org/10.5937/spz64-29350