Vukčević, Ivan. 2021. ČLAN 8 KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRAVO PRIVATNOSTI U USTAVU CRNE GORE. Strani Pravni život 64 (4), 101-14. https://doi.org/10.5937/spz64-29350.