Bekčić Pješčić, G. (2019) AMERIČKI PRAVNI SISTEM U KONTEKSTU ENGLESKOG PRAVNOG NASLEĐA I TEORIJE PRIRODNIH PRAVA DŽONA LOKA, Strani pravni život, 62(4), стр. 95-106. doi: 10.5937/spz0-20548.