Dokmanović, M. (2020) PREHRAMBENA SUVERENOST (FOOD SOVEREIGNTY) U UPOREDNOM PRAVU, Strani pravni život, 64(2), стр. 43-59. doi: 10.5937/spz64-23782.