Fernandez Jankov, F. (2020) POJAM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG DELA I NJEGOVA EVOLUCIJA, Strani pravni život, 64(2), стр. 95-109. doi: 10.5937/spz64-27256.