Kvastek, A. (2020) KOMPARACIJA KAZNENE REAKCIJE U SRBIJI I JAPANU, Strani pravni život, 64(2), стр. 125-139. doi: 10.5937/spz64-26716.