Vukčević, I. (2021) ČLAN 8 KONVENCIJE O ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I PRAVO PRIVATNOSTI U USTAVU CRNE GORE, Strani pravni život, 64(4), стр. 101-114. doi: 10.5937/spz64-29350.