Petrović, D. (2021) OPŠTE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG POJMA TERORIZMA, Strani pravni život, 64(4), стр. 147-160. doi: 10.5937/spz64-29537.