Fernandez Jankov, F. (2021) PREISPITIVANJE DOKTRINE NADLEŽNOSTI DRŽAVE U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU, Strani pravni život, 64(4), стр. 161-169. doi: 10.5937/spz64-29795.