Šikanić, M. PRIMENA TEORIJE PRAVNIH TRANSPLANTATA NA PRENOŠENJE PRAVA U JAPANU TOKOM MEIĐI RESTAURACIJE. Strani Pravni život, том 64, изд. 1, Apr. 2020, стр. 127-40, doi:10.5937/spz64-25044.