Dokmanović, M. PREHRAMBENA SUVERENOST (FOOD SOVEREIGNTY) U UPOREDNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 2, Aug. 2020, стр. 43-59, doi:10.5937/spz64-23782.