Fernandez Jankov, F. POJAM MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG DELA I NJEGOVA EVOLUCIJA. Strani Pravni život, том 64, изд. 2, Aug. 2020, стр. 95-09, doi:10.5937/spz64-27256.