Petrović, D. OPŠTE KARAKTERISTIKE OSNOVNOG POJMA TERORIZMA. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 147-60, doi:10.5937/spz64-29537.