Fernandez Jankov, F. PREISPITIVANJE DOKTRINE NADLEŽNOSTI DRŽAVE U MEĐUNARODNOM KRIVIČNOM PRAVU. Strani Pravni život, том 64, изд. 4, Jan. 2021, стр. 161-9, doi:10.5937/spz64-29795.