ЗАШТИТА ПРАВА ПРИВАТНОСТИ И ЊЕГОВЕ СФЕРЕ

  • Dragica Popesku, PhD Апелациони суд у Београду
Ključne reči: право приватности, сфере приватности, тајна, интимна, приватна, приватнојавна сфера, приватни живот, лични запис, запис лика, запис гласа, писани запис, ограничење права на приватност

Apstrakt

Најпознатија подела домена приватности је степеновање на тајну-интимну, приватну и приватнојавну сферу. Правом на приватност штити се целокупност испољавања човековог постојања. Чини га право на приватни живот човека и право на личне записе. Приватни живот је лични домен активности појединца, у циљу очувања и развијања његове моралне и физичке целовитости, друштвених контаката и емотивних и других међуљудских односа. Право на личне записе чини право на лик, право на глас и право на личне писане записе, као апсолутно, субјективно право физичког лица да може самостално да одлучи о упознавању трећих лица са записима личног карактера. Континентални правни круг не предвиђа деликте, као посебне облике повреде права приватности, већ се постојање повреде овог права решава за сваки конкретни случај, према материјалном праву те земље, што важи и за нас. Ограничења права на приватни живот намећу међународни акти, попут Европске конвенције и Међународног пакта о грађанским и политичким правима, ради заштите виших интереса попут безбедност земље, здравља нације, јавног морала и другог.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad