ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА КОНТРОЛЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА

  • Ivana Rakić, PhD Научни сарадник. Самостални саветник, Комисија за заштиту конкуренције, Београд. Аутор је и спољни сарадник Института за упоредно право у Београду
Ključne reči: контрола концентрација, заштита података, пословне тајне, поверљиви подаци, Европска комисија

Apstrakt

У раду се даје преглед одредаба Смерница Европске комисије за припрему одлука о концентрацијама за јавно објављивање, донетих 2015. године. Аутор указује на то да би овим правилима требало да се унапреди правна сигурност и предвидљивост у поступцима контроле концентрација, што значи да би оваква унапређења требало да буду и у интересу заштите података које учесници на тржишту достављају Европској комисији. Смернице ЕУ предвиђају шта може и шта не може да буде предмет заштите, како се подноси захтев за заштиту података, шта Европска комисија изоставља из својих одлука, а садрже и одређена процесна правила.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad