ПРАВНИ НЕДОСТАЦИ СТАНДАРДА "УДРУЖЕНИ ЗЛОЧИНАЧКИ ПОДУХВАТ" И ПРИНЦИПИ МОГУЋИХ МОДАЛИТЕТА ОТКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМА

  • Dragan M. Paunović, LL.M. Министарство унутрашњих послова Републике Србије
Ključne reči: Удружени злочиначки подухват, МТзБЈ (Међународни Трибунал за бившу Југославију), критеријум предвидивости, објективни елементи, субјективни елементи, начело законитости, кривично право

Apstrakt

Међународни Тирбунал за бившу Југославију је испуњавајући своју мисију успостављања правде на конфликтном подручју установио правни стандард ‹›удруженог злочиначког подухвата›› у три појавна облика и на бази прописаних обавезних објективних и субјективних елемената, при том се позивајући на међународно обичајно право и Статут Међународног кривичног суда и Статут Трибунала. Са аспекта правне науке, посебно интересантним се испоставио трећи облик овог стандарда, који се у суштини заснивао на критеријуму ‘’предвидивости’’ као основу потврђивања одговарајућег субјективног односа окривљеног лица према почињеном кривичном делу који га чини одговорним. Овакав став је убрзо наишао на оправдане примедбе великог броја истакнутих правних стручњака због своје правне неутемељености и противности суштинским кривично-правним институтима у националним правосудним системима и базним начелима међународног кривичног права. Обзиром да је инсистирање Трибунала на овом институту довело до одређених последица, веома је нужно да се сам Трибунал врати суштинској примени, а не интерпретацији права, као прихватљивом начину поновног успостављања система поштовања норми међународног кривичног права.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad