POBOLJŠANJE PORESKE TRANSPARENTNOSTI NA MEĐUNARODNOM NIVOU

  • Snežana Stojanović, PhD Naučni saradnik. Vanredni profesor na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment i pravo, Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Beograd
Ključne reči: poreska transparentnost, multinacionalne kompanije, proft, porez, obelodanjivanje podataka, međunarodne mere

Apstrakt

Rad se bavi pitanjem poreske transparentnosti iz ugla mera koje se preduzimaju na međunarodnom planu. Različite međunarodne organizacije, Evropska unija i pojedinačne države sprovode mere i projekte kako bi se multinacionalne kompanije “naterale” na obelodanjivanje podataka o svom poslovanju i plaćanju poreza u svakoj državi u kojoj posluju. Posebno se ističu projekti OECD-a i Svetske banke u oblasti ekstraktivne industrije, i veći broj direktiva usvojenih u Evropskoj uniji.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad