ПРОБЛЕМИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ИСЛАМСКИХ БАНКАРСКИХ УГОВОРА У САВРЕМЕНИМ УСЛОВИМА ПОСЛОВАЊА

  • Ahmedin S. Lekpek, PhD Aсистент, Департман за економске науке, Државни универзитет у Новом Пазару
Ključne reči: исламско банкарство, Шеријат, мушарека, мудареба, агенцијски проблем

Apstrakt

У теорији и пракси исламског банкарства заступљено је неколико врста финансијских аранжмана, али су, према мишљењу шеријатских стручњака, најважнији исламски банкарски уговори мушарека и мудареба, уговори засновани на подели профита и ризика. Стога, предмет истраживања биће приказ елемената наведених уговора, као и могућности за њихову примену у савременом пословном окружењу. Значај истраживања је у коришћењу научно признатих теорија које се баве проблемима власничких и дужничких уговора (попут агенцијске теорије фирме) у анализи примењивости поменутих уговора. Циљ истраживања је да се домаћа научна и шира јавност упозна са темељним производима исламског банкарства кроз јасан, свеобухватан и научно заснован критички осврт на ову проблематику. Научни допринос рада темељиће се на откривању разлога зашто се ови уговори, иако теоретски изузетно битни,ретко примењују у пословној пракси исламских банака, као и сагледавању могућих решења за превазилажење њихових недостатака. У раду су коришћене следеће методе истраживања: метода дескрипције, метода анализе, компаративна метода и историјска метода.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad