TERORIZAM – POLITIKOLOŠKI I PRAVNI ASPEKTI

  • Aleksandar Jazić, PhD Naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
  • Ana Batrićević, PhD Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: terorizam, teroristički akti, teroristi, krivično delo, međunarodni ugovori

Apstrakt

Terorizam je jedna od najozbiljnijih pretnji po bezbednost savremenog društva na globalnom i nacionalnom nivou. Krivična dela sa elementima terorizma predviđena su u krivičnim zakonima većine država i u međunarodnim dokumentima univerzalnog i regionalnog važenja. Nije moguće uvek sa sigurnošću odrediti specifčnu razlika između terorizma kao krivičnog dela i drugih politički motivisanih nezakonitih akata. Zbog kompleksnosti ovog fenomena i njegovu tesnu vezu sa drugim krivičnim delima, autori u radu nastoje da analiziraju terorizam sa politikološkog i pravnog aspekta. Politikološka analiza treba da odredi šta je differentia specifca između terorizma i drugih sličnih pojava, dok je pravna fokusirana na najznačajnije međunarodne pravne izvore, kao i pozitivno krivično pravo Srbije, relevantne za prevenciju, sankcionisanje i suzbijanje terorizma.

Objavljeno
2016-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad