KLAUZULA JAVNOG PORETKA KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA STRANIH ARBITRAŽNIH ODLUKA U RUSIJI

  • Get’man-Pavlova Irina Vikotorovna, PhD vanredni profesor, Nacionalni istraživački Univerzitet ”Viša ekonomska škola” odeljenje za Međunarodno privatno pravo
Ključne reči: strana arbitražna odluka, priznanje i izvršenje, odbijanje, kontradikcija, materijalni javni poredak, međunarodni javni poredak, domaći javni poredak, Rusija, praksa, iskustvo u sudskom izvršenju

Apstrakt

U članku se analiziraju iskustva u sudskom izvršenju, zakonodavstvo i doktrina u Rusiji u oblasti odbijanja priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka u slučaju njihovog protivljenja javnom poretku. U radu se pravila razlika između domaćeg i međunarodnog javnog poretka. Glavni metodi koji se primenjuju u članku odnose se na analizu uporednog prava. U članku se razmatraju i problem vezani za materijalni javni poredak. Defnicija ovog problema predstavlja ozbiljan problem. Sa druge strane, kategoriju procesnog javnog poretka je lakše defnisati. Sudska praksa ne daje defniciju materijalnog javnog poretka, ali se može reći da system principa i vrednosti koje sadrži nacionalni javni poredak nije prepoznat ni u međunarodnim slučajevima. U ruskom zakonodavstvu se neprimenjuje concept međunarodnog javnog poretka, ali analiza zakonskih normi omogućava donošenje zaključka da kad se radi o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka, i kad se posmatra javni poredak Ruske Federacije, uzimaju se u obzir međunarodne obaveze Ruske Federacije i karakter odnosa koji sadrži element inostranosti. Istraživanje je dovelo do sledećih zaključaka. Rusko zakonodavstvo u regulisanju oblasti priznanja i izvršenja stranih arbitražnih odluka treba da obuhvati koncept međunarodnog javnog poretka kao osnovni pravni princip obaveznog i univerzalnog karaktera, posebnog javnog značaja, kao osnov ekonomskog, političkog i pravnog sistema Ruske Federacije, obzirom na njene međunarodne obaveze i karakter odnosa u okviru njih.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Irina Vikotorovna, G.-P. (2015) KLAUZULA JAVNOG PORETKA KAO RAZLOG ZA ODBIJANJE PRIZNANJA I IZVRŠENJA STRANIH ARBITRAŽNIH ODLUKA U RUSIJI, Strani pravni život, 59(4), стр. 11-29. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/140 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad