STRAH KAO OBLIK NEMATERIJALNE ŠTETE

Ključne reči: građanskopravni delikt, neimovinska šteta, strah, duševni bolovi, prava ličnosti, naknada štete

Apstrakt

Autori su analizirali uporednopravnu regulativu iz oblasti odštetnog prava. U članku daju pregled različitih zakonskih rešenja vezano za propisavanje straha kao samostalnog vida neimovinske štete. Kostatuju da je mali broj zakonodavstava u kojima je strah određen kao naročita vrsta neimovinske štete. Takva rešenja su prihvaćena u zakonodavstvima država nastalih izdvajanjem iz Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Srbija, Crna Gora), u kojima su preuzete odredbe nekadašnjeg jugoslovenskog Zakona o obligacionim odnosima. U pravima drugih evropskih država (na primer, Francuskoj, Italiji, Nemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji), kao i u Sjedinjenim Američkim Država strah nije propisan kao izdvojeni oblik neimovinske štete, nego se tretira u sklopu pretrpljenih duševnih bolova i patnji za koje oštećeni može dobiti naknadu u sudskom postupku.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Petrović, Z. и Mrvić Petrović, N. (2015) STRAH KAO OBLIK NEMATERIJALNE ŠTETE, Strani pravni život, 59(4), стр. 31-41. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/141 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad