PRIMENA TEORIJA PROPER LAW KOD UGOVORNIH ODNOSA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI

  • Vladimir Čolović, PhD naučni savetnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: ugovor, merodavno pravo, proper law, centar gravitacije, karakteristična prestacija

Apstrakt

Teorija proper law je proizvod anglosaksonske doktrine XVIII i XIX veka i primenjuje se, između ostalog, kod određivanja merodavnog prava u ugovornim odnosima sa elementom inostranosti u odsustvu autonomije volje. Osnov ove teorije nije samo u bliskoj vezi ugovora sa nekom zemljom, već i u nameri stranaka koja mora biti sadržana u elementima ugovornog odnosa. Ne može se defnisati ova teorija bez navedenih elemenata. U radu se analizira kakav je odnos teorije proper law i drugih teorija koje se primenjuju u slučaju kada stranke nisu izabrale merodavno pravo, kao što su teorija centra gravitacije i teorija karakteristične prestacije. U vezi sa tim, analiziraju se odredbe najvažnijih izvora prava EU u ovoj oblasti, kao što su Rimska konvencija i Uredba 593/2008, a posvećuje se pažnja odredbama zakona pojedinih zemalja van EU u ovoj oblasti. Autor zaključuje da teorija proper law ostavlja najviše prostora za određivanje merodavnog prava u odnosu na ostale teorije.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Čolović, V. (2015) PRIMENA TEORIJA PROPER LAW KOD UGOVORNIH ODNOSA SA ELEMENTOM INOSTRANOSTI, Strani pravni život, 59(4), стр. 51-66. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/143 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad