DA LI JE PRIMJENA STRANOG PRAVA IMPERATIV? - USTANOVA JAVNOG PORETKA U NACIONALNIM ZAKONIMA I MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ključne reči: primjena stranog prava, javni poredak, odstupanje od redovne primjene kolizionih normi

Apstrakt

Kolizione norme su imperativne prirode i njihova primjena ne zavisi od volje stranaka. U tom smislu, primijenićemo domaću kolizionu normu pa i strano pravo na koje ona ukazuje, čak i ako bi stranke željele da se njihovo pitanje razriješi po domaćem pravu. Međutim, postoje i situacije kada ćemo, uprkos pravu na koje ukazuje koliziona norma foruma, odbiti da primijenimo strano mjerodavno pravo, zato što rezultati takve primjene ne bi odgovarali nazorima domaćeg pravnog poretka. U tu svrhu se služimo institutom javnog poretka, čija zaštitna funkcija omogućava da korektivno djelujemo na primjenu kolizione norme i da ne primijenimo strano pravo, bez obzira što je ono, shodno volji zakonodavca, najbliže povezano sa konkretnim slučajem. Dakle, ukoliko su rezultati primjene stranog prava nespojivi sa osnovnim vrijednostima domaćeg pravnog sistema, moramo odstupiti od redovne primjene kolizione norme i naći alternativno rješenje za konkretno pitanje.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Damjanović, B. (2015) DA LI JE PRIMJENA STRANOG PRAVA IMPERATIV? - USTANOVA JAVNOG PORETKA U NACIONALNIM ZAKONIMA I MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA, Strani pravni život, 59(4), стр. 79-89. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/145 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad