PREDLOG NOVOG NORMATIVNOG PRISTUPA INVESTICIONOJ ARBITRAŽI I NACIONALNOJ VLADAVINI PRAVA

  • Velimir Živković, PhD Candidate master, МJur (Oxford), doktorand istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: međunarodno investiciono pravo, međunarodna investiciona arbitraža, vladavina prava

Apstrakt

Transnacionalne vizije o tome kako bi vladavina prava i dobro upravljanje trebalo da izgledaju na nacionalnom nivou su proizvod poslednjih nekoliko decenija. U ovom radu se iznosi teza da je međunarodna investiciona arbitraža efektivno korišćena kao jedno od oruđa za promovisanje takvih vizija, uprkos njihovim dosadašnjim kontroverznim praktičnim rezultatima. Kako bi se iskoristili objektivno postojeći potencijali investicione arbitaže, u radu se predlaže normativni zaokret koji bi obuhvatao usredsređivanje na prmovisanje vladavine nacionalnog prava, a ne vladavine investicionog prava.

Objavljeno
2015-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad