DA LI JE DOZVOLJENO USPOSTAVLJANJE BALANSA IZMEĐU INTERESA NACIONALNE BEZBEDNOSTI JEDNE ZEMLJE I PRAVILA NON-REFOULEMENT U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 3 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA?

  • Ines Cerović, LL.M, School of Law Master prava, Pravni fakultet Univerziteta u Notingemu Konsultant u UNICEF-u u Srbiji Spoljni saradnik Instituta za uporedno pravo u Beogradu
Ključne reči: ljudska prava, zaštita, zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Evropski sud za ljudska prava, princip non refoulement, nacionalna bezbednost

Apstrakt

Ovaj rad se bavi razvojem i izazovima kojima je izložen princip nevraćanja lica u zemlju u kojoj postoji opasnost da će biti izloženo mučenju ili nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju (princip non refoulement) u trenutnoj bezbednosno senzitivnoj klimi. Posebna pažnja će biti posvećena skorašnjim i aktuelnim nastojanjima država da prevaziđu prepreku koju odredba člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda postavlja u vezi sa uklanjanjem osumnjičenih terorista. Ovo uključuje i razmatranje izazova koji se postavljaju apsolutnoj prirodi zabrane mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u vidu nastojanja da se uvede test balansa tj. obaveze razmatranja svih relevantnih faktora prilikom primene ovog člana, kao i pregovaranje i upotrebu diplomatskih garancija.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Cerović, I. (2015) DA LI JE DOZVOLJENO USPOSTAVLJANJE BALANSA IZMEĐU INTERESA NACIONALNE BEZBEDNOSTI JEDNE ZEMLJE I PRAVILA NON-REFOULEMENT U KONTEKSTU ODREDBE ČLANA 3 EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA?, Strani pravni život, 59(4), стр. 157-177. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/150 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad