REFORMA PRAVOSUĐA U MOLDAVIJI – KOLIKO MOGU NAUČITI IZ ISKUSTVA SRBIJE

  • Marina Matić Bošković, PhD Istraživač saradnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: reforma pravosuđa, nezavisnost pravosuđa, pravosudni saveti, sudska mreža, efiksanost pravosudnog sistema, Istočno partnerstvo

Apstrakt

Autor nastoji da predstavi situaciju u pravosudnom sektoru u Moldaviji i napore institucija da sprovedu Strategiju reforme pravosuđa. Prva grupa mera koja se odnosi se na izmene zakona i uspostavljanje institucija u većem delu je sprovedena. Vrhovni savet sudstva je osnovan i trebalo bi da u punoj meri primenjuje nadležnosti koje se odnose na upravljanje pravosudnim sistemom, budžetsku nezavisnost, vrednovanje rada sudija, disciplinski postupak, izbor i napredovanje, itd. Međutim, Moldavija se suočava sa izazovima u primeni sprovdenih reformi. Dodatni izazov za Moldaviju predstavlja nedostatak jasne odluke da evropske integraciju predstavljaju put države. Imajući na umu navedene izazove, autor se osvrće na iskustva iz reforme pravosuđa u Srbiji, izazove u uspostavljanju ravnoteže između nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa, racionalizacije sudske mreže i efkasnosti sudskog sistema. Iskustva Srbije mogu biti korisna Modlaviji i pomoći donosiocima odluka da ne ponove greške drugih država.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Matić Bošković, M. (2015) REFORMA PRAVOSUĐA U MOLDAVIJI – KOLIKO MOGU NAUČITI IZ ISKUSTVA SRBIJE, Strani pravni život, 59(4), стр. 179-191. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/151 (приступљено: 27 Јануар2023).
Sekcija
Pregledni naučni rad