RJEŠAVANJE SPOROVA U BANKARSKOM I FINANSIJSKOM SEKTORU

  • Katica Tomić, PhD Candidate doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beču i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta “Apeiron”, Banja Luka
Ključne reči: B2B sporovi, ICC, Bečka pravila, Njujorška konvencija

Apstrakt

Dugo vremena arbitraža je imala vrlo ograničenu ulogu u bankarskom i fnancijskom sektoru, a prednost za rješavanje arbitražnih i fnancijskih sporova se davala državnim sudovima važnih fnancijskih centara kao što su New York ili London. Fnancijska kriza koja je poprimila globalne razmjere u posljednjih nekoliko godina, počevši od bankarske krize 2007. godine i globalne recesije koja je uslijedila, uzdrmala je svjetsku ekonomiju. Većina fnancijskog sektora koji su se u u prošlosti oslanjali na parničenje za provedbu ugovora, sve više se okreću prema međunarodnoj arbitraži. Danas tradicionalna nesklonost prema arbitraži je manje rasprostranjena, a arbitraža , kao alternativni način rješavanja sporova, prihvaćena u gotovo svim zemljama svijeta i njezina se primjena sve više širi u bankarskom i fnancijskom sektoru.

Objavljeno
2015-12-31
Kako citirati
Tomić, K. (2015) RJEŠAVANJE SPOROVA U BANKARSKOM I FINANSIJSKOM SEKTORU, Strani pravni život, 59(4), стр. 205-220. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/153 (приступљено: 27 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad