ПОСЛЕДИЦЕ ПОКРЕТАЊА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА НА РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНОГ

  • Jovana Rajić, PhD student докторанд Правног факултета Универзитета у Београду
Ključne reči: кривични поступак, радни однос, претпоставка невиности, притвор, започињање кривичног гоњења, одсуство са рада због издржавања кривичне санкције, престанак радног односа

Apstrakt

Извршено кривично дело на раду и у вези са радом може узроковати удаљење са рада, али и отказ од стране послодавца. У складу са изменама Закона о раду од јула 2014. године, једино правносажна пресуда суда донета у кривичном поступку може бити основ престанка радног односа. У овом раду пошли смо од хипотезе да нова одредба, у односу на претходну којом је било предвиђено да послодавац може отказати уговор о раду запосленом, ако изврши кривично дело на раду или у вези са радом, отклања недоумице које су, с тим у вези, постојале у пракси и штити запосленог, као економски слабију и правно подређену страну у радном односу. Новинa коју Закон доноси је и та да удаљење запосленог са рада може трајати до правноснажног окончања поступка када је кривично дело на раду или у вези са радом посреди, због чега је у раду размотрен и домашај овог решења, посебно у светлу стварања услова за делотворну примену претпоставке невиности. Изрицање притвора, мере безбедности, заштитне мере, васпитне мере и казне затвора, такође, може утицати на радни однос. Како се поља кривичног и радног права често додирују, настојаћемо да, користећи нормативни метод и друге методе правних и друштвених наука, укажемо на добре и лоше стране нових одредби Закона о раду, али и да укажемо на празнине које би, зарад остваривања правде и правне сигурности, морале бити попуњене.

Objavljeno
2015-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad