PRANJE NOVCA U AKTIMA EUROPSKE UNIJE I SAVETA EUROPE

Ključne reči: Europska unija, Savet Europe, pranje novca, fnansiranje terorizma

Apstrakt

Autor tretira pranje novca u aktima Europske Unije i Saveta Europe. Pranje novca svrštava u sklop međunarodnog privrednog krivičnog prava kao grane odnosno uže struke u okviru međunarodnog krivičnog prava. Mada se radi o relativno novom pojmu, koji još nije opšte priznat kao grana međunarodnog krivičnog prava, može se kao takav po sadržaju opredeliti u užem i širem smislu.

O sprečavanju pranja novca raspravljali su i doneli značajne akte između ostalih OUN, Europska unija i Savet Evrope. Europska unija donela je do sada tri direktive koje se odnose na sprečavanje pranja novca. Pranjem novca bavio se i Savet Evrope. Do sada je usvojio dve konvencije koje se odnose na sprečavanje pranja novca.

Predstavljeni pravni akti Europske unije i Saveta Europe dovoljno detaljno uređuju mere za sprečavanje, otkrivanje i gonjenje pranja novca. Važno je da ti akti traže od država potpisnica da urede pranje novca u domaćim zakonodavstvima u skladu s opredeljenjima pranja novca onako, kako su uređeni u evropskim aktima. To znači, traže da su uređenja pranja novca u nacionalnim zakonodavstvima slična, kako bi bila međunarodna saradnja olakšana, što je od posebno velikog značaja za sprečavanje i gonjenje pranja novca.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Jakulin, V. (2015) PRANJE NOVCA U AKTIMA EUROPSKE UNIJE I SAVETA EUROPE, Strani pravni život, 59(2), стр. 11-22. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/176 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad