O POJMU PORESKE DRŽAVNE POMOĆI U PRAVU EVROPSKE UNIJE I UTICAJU NA SRPSKO PRAVO

Ključne reči: Poreska državna pomoć, Poreska olakšica, Ekonomska pogodnost, Transfer državnih resursa, Selektivnost, Evropski sud pravde.

Apstrakt

Neka mera smatraće se državnom pomoći ako transferom državnih resursa korisnicima selektivno pruža ekonomsku pogodnost i time narušava konkurenciju i trgovinu između zemalja. Predmet rada su samo određeni aspekti državne pomoći u vidu umanjenja javnih prihoda. Autori podvrgavaju analizi svaki od elemenata pojma poreske državne pomoći, potkrepljujući je odgovarajućim presudama sudova EU. Sem toga, oni ističu da selektivnim poreskim merama mogu da se istovremeno naruše i osnovne slobode iz konstitutivnih sporazuma EU i pravila o državnoj pomoći. U radu je ukazano na uticaj prava EU na srpsko pravo državne pomoći dodeljene putem poreskih instrumenata.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Popović, D. и Ilić Popov, G. (2015) O POJMU PORESKE DRŽAVNE POMOĆI U PRAVU EVROPSKE UNIJE I UTICAJU NA SRPSKO PRAVO, Strani pravni život, 59(2), стр. 23-39. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/177 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad