PREVENTIVNE MERE PREMA OSUĐENICIMA OPASNIM PO DRUŠTVO U PRAVIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I VELIKE BRITANIJE

Ključne reči: preventivni pritvor, preventivni nadzor, opasni učinioci, sankcije, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija

Apstrakt

Panična i represivna reakcija javnosti na ubistva i seksualne zločine učinjene nad decom i afere u vezi sa seksualnom zloupotrebom dece bile su povod da se krajem XX veka u anglosaksonskom pravnom sistemu iskoristi kazna zatvora neodređenog trajanja i mera prinudnog psihijatrijskog lečenja da bi se sprečila osuđena lica puštena iz zatvora da ponove zločin. Po uzoru na pravo SAD, mere preventivnog nadzora ili preventivnog pritvora prihvaćene su u drugim anglofonskim državama, ali i u kontinentalnom pravnom sistemu. Autor komparira zakonodavstva SAD (federalno, Vašingtona i Floride) i Velike Britanije sa ciljem da pokaže razlike u kreiranju mera zaštite društva od opasnih učinilica. U SAD je iskorišćen građanskopravni model prinudne psihijatrijske hospitalizacije, a sada se više teži krivičnopravnim merama zatvaranja ili pojačanog nadzora na slobodi. Pod uticajem iz SAD slične mere su uvedene i u Velikoj Britaniji, ali uz favorizovanje zatvora izrečenog zbog opasnosti učinioca po društvo (Engleska i Vels) i doživotnih restrikcija osuđenih koji su na slobodi (u Škotskoj). Međutim, ti koncepti se sada napuštaju (Engleska) ili preispituju (Škotska) zbog nedovoljne efkasnosti i opasnosti od kršenja ljudskih prava osuđenih lica.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Mrvić-Petrović, N. (2015) PREVENTIVNE MERE PREMA OSUĐENICIMA OPASNIM PO DRUŠTVO U PRAVIMA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA I VELIKE BRITANIJE, Strani pravni život, 59(2), стр. 41-52. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/178 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad