REŠAVANJE MEĐUNARODNIH SPOROVA PRED MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

  • Boris Krivokapić, PhD Redovni profesor, Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost, Univerzitet „Džon Nezbit“, Beograd
Ključne reči: Međunarodno pravo, Međunarodni sporovi, Međunarodne organizacije, Mir, Mirno rešavanje sporova, Ujedinjene nacije

Apstrakt

Među načinima mirnog rešavanja međunarodnih sporova posebno mesto pripada rešavanju sporova pred međunarodnim organizacijama i njihovim organima. Prvi deo rada bavi bavi se međunarodnim sporovima, obavezom njihovog rešavanja isključivo mirnim sredstvima i opštom ulogom međunarodnih organizacija u tome; u drugom delu je izloženo rešavanje sporova pred UN, treci deo posvecen je rešavanju sporova pod okriljem ostalih univerzalnih međunarodnih organizacija, četvrti se bavi rešavanjem sporova od strane regionalnih organizacija, a peti se odnosi na međunarodna tela koja nisu međunarodne organizacije. Autor zaključujuje da je sve više međunarodnih organizacija, da su mehanizmi za rešavanje sporova u okviru njih sve raznovrsniji i sve efkasniji, ali da u praksi i dalje u nekim slučajevima sve to zataji. Kada je reč o političkim sporovima, u materijama gde se sudaraju suprotstavljeni interesi, sporovi i dalje često imaju tendenciju da budu rešavani otvorenom ili prikrivenom silom, mada je to zabranjeno međunarodnim pravom. Ovo posebno važi za sporove koji uključuju neku od velikih sila.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Krivokapić, B. (2015) REŠAVANJE MEĐUNARODNIH SPOROVA PRED MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA, Strani pravni život, 59(2), стр. 53-77. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/179 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad