NASTAJANJE SPORTSKOG PRAVA EVROPSKE UNIJE

  • Dejan Šuput, PhD Docent Fakulteta za sport Univerziteta ,,Union-Nikola Tesla“
Ključne reči: Evropska unija,sport, sportsko pravo, direktive, praksa Evropskog suda pravde.

Apstrakt

U ovom radu autor je analizirao i objasnio evoluciju pravnih normi sadržanih u pravnim i političkim aktima Evropskih zajednica i Evropske unije, a koji su vremenom, po mišljenju autora, stvorili osnovu za nastanak sportskog prava EU. Posebno je analizirana sadržina odredbi Osnivačkih ugovora Evropskih zajednica i Evropske unije, a kako bi se odredila pozicija sporta kao društvene vrednosti u tim ugovorima. Istaknuta je činjenica da Ugovor o Evropskoj uniji potpisan u Mastrihtu 1992. godine, ne sadrži odredbe kojima bi bile ugovorene posebne nadležnosti EU u oblasti sporta, kao i da je takvo stanje identično stanju koje je bilo predviđeno Sporazumom o osnivanju Evropske ekonomske zajednice u Rimu 1957. godine. Pojašnjen je način na koji su kasniji dokumenti EU uvažili sport kao delatnost od interesa za EU i njene građane i naglašeno je kako je u Amsterdamski ugovor iz 1997. godine uneta posebna Deklaracija o sportu, što je predstavljalo prekretnicu u delovanju EU na polju sporta. Osim toga, analizirane su i odredbe pojedinih direktiva EU koje, bilo neposredno, bilo posredno imaju uticaja na stvaranje pravnih pravila u nacionalnim propisima država članica EU koje uređuju materiju sporta.

U zaključnom delu teksta iznet je stav da je od presudnog značaja za transformaciju evropskog sporta, osim odredbi ugovora i direktiva EU, imala i praksa Evropskog suda pravde,a pogotovo stavovi izneti u presudama donetim u slučajevima Dona, Bosman, Deliege i Lethonen, a što je doprinelo ubrzanoj komercijalizaciji sporta, ne samo u EU već i u čitavoj Evropi.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad