КОДИФИКАЦИЈА, ЛЕГИТИМНОСТ И ТЕНЗИЈЕ У МЕЂУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРАВУ

  • Velimir Živković, PhD Candidate мастер, МJur (Oxford), докторант; истраживач – сарадник Институт за упоредно право, Београд
Ključne reči: међународно право, право заштите страних улагања, међународна арбитража

Apstrakt

Међународно инвестиционо право је у стању интензивног развоја, који карактеришу све гласнији позиви за дубљу анализу и реформу. Поред предлога усмрених на техничка и процедурална побољшања решавања спорова између инвеститора и држава, све више у први план долазе и питања основа легитимности читавог система. Историјат развоја ове области илуструје тенденцију да првобитно децентрализовани и слабо коришћени систем решавања спорова постаје нови режим глобалног управљања, што је развој који завређује пажљиву анализу.

У овом раду се ближе истичу одређени проблеми и опасности који могу настати у домену легитмности као резултат напора да се правила настала у арбитражној пракси кодификују. У кратким цртама представља се и могући правац развоја овакве кодификације који би могао имати значајнију улогу у унапређењу легитимности система, насупрот даљим тензијама.

Objavljeno
2015-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad