VANSUDSKE MERE I VANSUDSKE SANKCIJE U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM PRAVU KANADE

  • Ana Batrićević, PhD Naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd
Ključne reči: maloletnici, restorativna pravda, vansudske mere, vansudske sankcije, Kanadski Zakon o maloletničkom krivičnom pravosuđu.

Apstrakt

Cilj ovog rada jeste da predstavi i analizira pojam, sadržinu, karakteristike i svrhu specifčnih vansudskih mera i vansudskih sankcija predviđenih u sistemu maloletničkog krivičnog prava Kanade, kao i da preispita doprinos ovih mera, odnosno sankcija ostvarivanju osnovnih ideja i načela restorativne pravde. Takođe, autor nastoji da ukaže na mogućnosti vansudskih mera i vansudskih sankcija kada je u pitanju suzbijanje recidivizma maloletnih prestupnika, ali i da ove mere predstavi kao moguće uzore i smernice, koje bi doprinele unapređenju postojeće situacije u primeni sličnih mera prema maloletnim prestupnicima u Srbiji. Osnovne teme u izlaganju obuhvataju: sumarni istorijski osvrt na razvoj maloletničkog krivičnog prava Kanade, defnisanje pojma, smisla, sadržine i konkretnih modaliteta izricanja i izvršenja vansudskih mera i sankcija u skladu sa važećim kanadskim Zakonom o maloletničkom krivičnom pravosuđu, kao i nastojanje da se proceni u kom obimu i kvalitetu primena ovih mera omogućava ostvarivanje koncepta restorativne pravde i ideje da svrha post delictum intervencije ne treba da bude kažnjavanje ili prevaspitanje maloletnika, već stvaranje uslova da se popravi šteta pričinjena izvršenjem krivičnog dela aktiviranjem kod prestupnika mehanizma reintegrativnog umesto dezintegrativnog postiđivanja. Konačno, u okviru ovog rada biće razmotrena i mogućnost implementacije nekih od ideja zastupljenih u kanadskom sistemu u okvirima pozitivnopravnih rešenja u maloletničkom krivičnom pravu Srbijie, a pre svega vaspitnih naloga iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Batrićević, A. (2015) VANSUDSKE MERE I VANSUDSKE SANKCIJE U MALOLETNIČKOM KRIVIČNOM PRAVU KANADE, Strani pravni život, 59(2), стр. 169-187. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/186 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad

Najčitanije od istog autora