SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA U PRAKSI TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU

Ključne reči: sporazum o priznanju krivičnog dela, Tribunal za bivšu Jugoslaviju, pregovaranje, selektivnost

Apstrakt

Autori u radu obrađuju sporazum o priznanju krivičnog dela u međunarodnom pravu, i to pred Tribunalom za bivšu Jugoslaviju. Međunarodno pravo, koje se sa jedne strane glorifkuje, a sa druge kritikuje, postepeno se razvilo i u domenu krivičnog procesnog zakonodavstva. Ovaj razvoj je, ipak, pretežno bio uslovljen političkim faktorima, što se najbolje može videti u postupcima pred Tribunalom, pred kojim su pojedina pravila postupka krojena za vreme trajanja krivičnog postupka, praćena implementiranjem zakonskih rešenja iz američkog prava uprkos svim kritikama upućenim istim pravilima u ovom sistemu, kao i različitim mišljenjima sudija u Tribunalu. Nakon uvodnih razmatranja, autori su objasnili zakonske osnove zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela, a potom obrazložili većinu krivičnih predmeta u kojima je došlo do priznanja krivice. Kroz te krivične postupke autori su došli do zaključka da, iako u nacionalnim pravnim sistemima pregovaranje o priznanju krivice i zaključenje nagodbe doprinosi efkasnosti krivičnog postupka, šturo propisivanje pravila njenog zaključenja, a potom i njihova primena, još jednom su dokazali izrazitu selektivnost u deljenju pravde pred Tribunalom.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Čvorović, D. и Turanjanin, V. (2015) SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA U PRAKSI TRIBUNALA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU, Strani pravni život, 59(2), стр. 239-255. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/190 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad