SAVREMENO ANGLOAMERIČKO KRIVIČNO PRAVO I STADIJUMI IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA

Ključne reči: pokušaj, pripremne radnje, mens rea, actus reus.

Apstrakt

Kroz istoriju krivičnog prava, u svakom anglosaksonskom zakonodavstvu postojala su dva elementa pokušaja krivičnog dela - namera (mens rea) i radnja (actus reus). Nijedna radnja ne može činiti pokušaj, ako ne predstavlja korak ka izvršenju zločinačke namere i ako nije direktno usmerena i trenutno povezana sa ostvarenjem nameravanog prestupa. Njena priroda mora biti takva da ona sama po sebi predstavlja dokaz o nameri da se izvrši krivično delo. Angloameričko pravo na karakterističan način vrši razgraničenje pripremnih radnji od pokušaja.

Objavljeno
2015-04-30
Kako citirati
Slavković, V. (2015) SAVREMENO ANGLOAMERIČKO KRIVIČNO PRAVO I STADIJUMI IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA, Strani pravni život, 59(2), стр. 271-280. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/192 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad