USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA

Ključne reči: ugovor, neizvršenje ugovora, pravno sredstvo, zahtev za raskid ugovora.

Apstrakt

Povreda ugovora je pravno sredstvo koje je dostupno svakoj ugovornoj strani pod predviđenim uslovima, kada druga strana ne ispuni svoju ugovornu obavzeu. Ovo pravo se ustanovljama zakonom, ali se, takođe, može predvideti i ugovorom. Cilj koji poverilac želi da postigne upotrebom ovog pravnog sredstva, jeste da se oslobodi od obaveze da ispuni ugovor i, u meri u kojoj je to moguće, vrati stvari u položaj u kome bi one bile da izvršenje nije ni započeto. Imajući u vidu da je u pitanju pravno sredstvo koje, na najteži način pogađa ugovor, svi pravni sitstemi predviđaju uslove i ograničenja pod kojima se to pravo stiče i koristi, kako bi se sprečile njegove zloupotrebe. Najvažnije ograničenje koje se u tom cilju predviđa odnosi se na zahtev da povreda ugovora mora biti ozbiljna, teška da bi mogla biti osnov za raskid ugovora. Pored toga, pravo da se upotrebi ovo pravno sredstvo se, po pravilu, vremenski ograničava, a u nekim pravima je ono uslovljeno i mogućnošću da se vrati dužniku sve što je, eventualno, na ime izvršenja ugovora već ispunio. Kontrola ispunjenosti predviđenih uslova vrši se, po pravilu, predviđanjem posebnih procedura realizacije prava da se ugovor raskine, pa se u nekim pravima to može ostvariti samo u sudskom postupku, dok je u drugima dovoljno da poverilac učini odgovarajuću izjavu, a nekada do raskida ugovora dolazi i po samom pravu.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Jovičić, K. (2015) USLOVI POD KOJIMA POVERILAC STIČE PRAVO DA RASKINE UGOVOR ZBOG NEISPUNJENJA I OGRANIČENJA ZA UPOTREBU TOG PRAVA, Strani pravni život, 59(1), стр. 143-156. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/204 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad