КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ

  • Veljko Milutinović, PhD Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, доцент на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета, Београд
Ključne reči: право ЕУ, effet utile, непосредна примена, првенство у примени, Суд правде, конкуренција, накнада штете

Apstrakt

Један од најјачих инструмената у ширењу домета права ЕУ судским путем јесте институт корисног дејства (effet utile) овог правног правног поретка. Тема чланка јесте развој и значење овог института, као и његове практичне последице, а посебно појава корисног дејства као извора нових правних норми, које немају директно упориште како у Уговорима ЕУ тако ни у законодавству ЕУ. Кроз критику овог института и осврт на важне новије пресуде Суда правде ЕУ, траже се његове границе.

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Milutinović, V. (2015) КОРИСНО ДЕЈСТВО (EFFET UTILE) КАО ИЗВОР ПРАВА ЕУ, Strani pravni život, 59(1), стр. 171-183. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/206 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Originalni naučni rad