VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVET TURSKE I USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA

Ključne reči: podela vlasti, nezavisnost pravosuđa, pravosudni saveti, preporuke Saveta Evrope.

Apstrakt

U tekstu autor, nastoji da predstavi međunarodne standarde o pravosudnim savetima i da ih u skladu sa njima anallizira pravni okvir u Turskoj nakon nedavnih izmena Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu Turske. Turska je donela Zakon izmenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savetu 2014. godine, ali holandsko Udruženja sudija za sudije, Evropsko udruženje sudija i tužilaca za slobodu i demokratiju (MEDEL), kao i Konsultativno veće evropskih sudija (CCEJ) ukazali su na brojne nedostatke normativnog okvira, koji je narušio nezavisnost pravosuđa i Savet i Akademiju potčinio izvršnoj vlasti. Iz tog razloga, autor se osvrnuo na iznete primedbe i ukazao na međunarodne standarde i način na koji su navedena pitanja trebaju biti usklađena sa standardima.

 

Objavljeno
2015-01-31
Kako citirati
Matić, M. (2015) VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVET TURSKE I USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM STANDARDIMA, Strani pravni život, 59(1), стр. 185-197. Available at: https://stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/207 (приступљено: 26 Септембар2021).
Sekcija
Pregledni naučni rad