PRAVO NA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U EU

Ključne reči: zaštita podataka, zaštita privatnosti, pravo Evropske unije, Opšta uredba o zaštiti podataka, Evropska unija

Apstrakt

Ugrožavanje prava privatnosti i potreba zaštite podataka uslovili su razvoj propisa koji regulišu navedena pitanja. Predmet rada je Opšta uredba za zaštitu podataka koju je Evropska unija donela 2016. godine, a stupiće na snagu 25. maja 2018. godine. Novi propis detaljnije reguliše pitanje zaštite podataka i stvara nova prava i obaveze u oblasti zaštite ličnih podataka. Pojedinci stiču pored drugih i pravo na prenos podataka, i parvo na zaborav, a institucije koje vrše obradu podataka stiču nove obaveze kao što su procena uticaja na privatnost, integrisana zaštita privatnosti, imenovanje ovlaščenog lica za zaštitu podataka, itd.

Objavljeno
2018-05-25
Sekcija
Pregledni naučni rad